Arnaud PHILIBERT Adviseur - Consultant en
projectdirecteur
Prof. Albert CAVALLI Adviseur - Europese Unie DeskundigenDominique MATHERN Adviseur - Haven van AntwerpenPatrice GOEHL Ondernemer, HR-expert, partnerBarrister Charlene KAUFFMANN Belastingsadvocaat, partnerMichel HEPP Vice-voorzitter en partnerDavid GUITTON Strategy Partners, Groupe Impact,
Partner
Nicolas SARRUT President en oprichterArnaud PHILIBERT Advisor - Berater & ProjektleiterProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsDominique MATHERN Advisor - Hafen von AntwerpenPatrice GOEHL Unternehmer,
Personalsachverständiger,
Gesellschafter
Barrister Charlene KAUFFMANN Rechtsanwältin, GesellschafterinMichel HEPP Vizepräsident und GesellschafterDavid GUITTON Strategiepartner, Impact Group,
Gesellschafter
Nicolas SARRUT Präsident und GründerArnaud PHILIBERT 公司顾问 - 顾问&项目总监Prof. Albert CAVALLI 公司顾问 - 欧盟专家Dominique MATHERN 公司顾问 - 安特卫普港Patrice GOEHL 企业家,人力资源专家,合伙人Barrister Charlene KAUFFMANN 税法律师,合伙人Michel HEPP 副董事长及合伙人David GUITTON 战略伙伴、影响力团队、合伙人Nicolas SARRUT 董事长和创始人Arnaud PHILIBERT Advisor - Consultant & Project directorProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsDominique MATHERN Advisor - Port of AntwerpPatrice GOEHL Entrepreneur, HR expert, partnerBarrister Charlene KAUFFMANN Tax lawyer, partnerMichel HEPP Vice-Chairman and PartnerDavid GUITTON Strategy Partners, Groupe Impact,
Partner
Nicolas SARRUT Président and FounderArnaud PHILIBERT Advisor - Consultant & Project directorProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsDominique MATHERN Advisor - Port of AntwerpPatrice GOEHL Entrepreneur, expert RH, AssociéMaître Charlène KAUFFMANN Avocat en droit fiscal, AssociéeMichel HEPP Vice-Président et associéDavid GUITTON Partenaires Stratégie, Groupe Impact,
Associé
Nicolas SARRUT Président et fondateur

Verlaag de carbon footprint
van 140 miljoen containers
en verhoog de omloopsnelheid

Ons project

Bouw in de Elzas van het bewi­js van het concept van verant­woorde have­nin­fra­struc­tuur ADMCS© (eco-terminals), kool­sto­farm en geïn­te­greerd in de peri-urbane omge­ving, inzet­baar over de hele wereld, bes­tuurd met haar IT-systeem voor het beheer van contai­ner doors­tro­ming.

De ADMCS© doel­stel­ling : een soft­ware oplos­sing bie­den aan alle sta­ke­hol­ders, de contai­ner in de kortst moge­lijke tijd over de ganse mul­ti­mo­dale sup­ply chain ver­voe­ren en dit door hem in voor­tu­rende bewe­ging the heb­ben.

Aan deze uit­da­ging kan alleen wor­den vol­daan door het mobi­li­se­ren en com­bi­ne­ren van de meest gea­van­ceerde tech­no­lo­gieën van het moment, zoals blo­ck­chain, IoT en AI.

De contai­ner trans­port­sec­tor bes­taat nu lou­ter een halve eeuw en gaat op weg naar een belan­grijke eco-verantwoordelijke revo­lu­tie. Het is een bewe­gende contai­ner die de meeste waarde creëert omdat de kool­sto­fim­pact ervan wordt gemi­ni­ma­li­seerd.

Ons team

Onze partners

Tijdlijn

Juni 2014

De geboorte van het dry-terminal idee en sup­ply chain mana­ge­ment soft­ware

November 2014 tot juni 2016

Reizen naar Europa, Bezoek van belan­gheb­ben­den in de toe­le­ve­ring­ske­ten

Juni 2016

Idee van een eco-terminal

Mei 2017

Start fond­sen­wer­ving

Juni 2017

Love Money Fundraising 370K €

Juni 2017

Registratie van intel­lec­tuele eigen­dom­srech­ten

September 2017

“Solid” Meeting (Blockchain)

December 2017

Love Money Fundraising 40K €

2018

Fondsenwerving en imple­men­ta­tie van alle stu­dies om eco-terminalprojecten en sup­ply chain management-software te vali­de­ren

December 2018

Fondsenwerving Token ver­koop 255K €

Januari 2019 tot juni 2019

Vaststellen van func­tio­nele spe­ci­fi­ca­ties voor de soft­ware met ITS Future (Socomec Group)

Juli 2019

Love Money Fundraising 170K €

Tijd 0

Fondsenwerving

20ste maand

Bouw van de eerste droge eco-terminal

23ste maand

Bouw van de tweede droge eco-terminal, ges­pe­cia­li­seerd in contai­ner­re­pa­ra­tie en appa­ra­tuur

24ste maand

Lancering van de mul­ti­mo­dale soft­ware ADMCS©

30ste maand

Bouw van de eerste dry-rail eco-terminal en inbe­dri­jf­stel­ling

36ste maand

Bouw van de eerste spe­ciale rail eco-terminal voor droge goe­de­ren

ADMCS

15 Jacobi-Netter Street
F-67 200 STRAATSBURG – FRANKRIJK

 partners@admcs.eu

Nicolas Sarrut : +33 (0) 6 83 16 86 27

Heeft u vra­gen voor ons?
Een pro­ject om ons voor te leggen?
Wij zul­len u met belang­stel­ling en actief beantwoorden.

Menu