Chantal LÄNG 顾问和公司董事 - 区块链专家
Chantal LÄNG Advisor Administrator - Blockchain ExpertChantal LÄNG Advisor Administrator - Blockchain ExpertChantal LÄNG Advisor Administrator - Blockchain Expert
Chantal LÄNG Advisor & Administrator - Blockchain Expert
Vincent BRUNETTA Adviseur - Digital and IT expertArnaud PHILIBERT Adviseur - Consultant en
projectdirecteur
Prof. Albert CAVALLI Adviseur - Europese Unie DeskundigenNicolas SIORAK Adviseur - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Michel HEPP Vice-voorzitter en partnerNicolas SARRUT President en oprichterVincent BRUNETTA Advisor Administrator - Digital and IT expertArnaud PHILIBERT Advisor - Berater & ProjektleiterProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsNicolas SIORAK Advisor - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Michel HEPP Vizepräsident und GesellschafterNicolas SARRUT Präsident und GründerVincent BRUNETTA 公司顾问 - Digital and IT expertArnaud PHILIBERT 公司顾问 - 顾问&项目总监Prof. Albert CAVALLI 公司顾问 - 欧盟专家Nicolas SIORAK 公司顾问 - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Michel HEPP 副董事长及合伙人Nicolas SARRUT 董事长和创始人Vincent BRUNETTA Advisor - Digital and IT expertArnaud PHILIBERT Advisor - Consultant & Project directorProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsNicolas SIORAK Advisor - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Michel HEPP Vice-Chairman and PartnerNicolas SARRUT Président and FounderVincent BRUNETTA Advisor Administrator - Digital and IT expertArnaud PHILIBERT Advisor - Consultant & Project directorProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsNicolas SIORAK Advisor - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Michel HEPP Vice-Président et associéNicolas SARRUT Président et fondateur

Verlaag de carbon footprint
van 140 miljoen containers
en verhoog de omloopsnelheid

Ons project

Bouw in de Elzas van het bewi­js van het concept van verant­woorde have­nin­fra­struc­tuur ADMCS© (eco-terminals), kool­sto­farm en geïn­te­greerd in de peri-urbane omge­ving, inzet­baar over de hele wereld, bes­tuurd met haar IT-systeem voor het beheer van contai­ner doors­tro­ming.

De ADMCS© doel­stel­ling : een soft­ware oplos­sing bie­den aan alle sta­ke­hol­ders, de contai­ner in de kortst moge­lijke tijd over de ganse mul­ti­mo­dale sup­ply chain ver­voe­ren en dit door hem in voor­tu­rende bewe­ging the heb­ben.

Aan deze uit­da­ging kan alleen wor­den vol­daan door het mobi­li­se­ren en com­bi­ne­ren van de meest gea­van­ceerde tech­no­lo­gieën van het moment, zoals blo­ck­chain, IoT en AI.

De contai­ner trans­port­sec­tor bes­taat nu lou­ter een halve eeuw en gaat op weg naar een belan­grijke eco-verantwoordelijke revo­lu­tie. Het is een bewe­gende contai­ner die de meeste waarde creëert omdat de kool­sto­fim­pact ervan wordt gemi­ni­ma­li­seerd.

Video

Video ADMCS

Ons team

Adviseurs Administrateurs

Adviseurs

Onze partners

Tijdlijn

Juni 2014

De geboorte van het dry-terminal idee en sup­ply chain mana­ge­ment soft­ware

November 2014 tot juni 2016

Reizen naar Europa, Bezoek van belan­gheb­ben­den in de toe­le­ve­ring­ske­ten

Juni 2016

Idee van een eco-terminal

Mei 2017

Start fond­sen­wer­ving

Juni 2017

Love Money Fundraising 370K €

Juni 2017

Registratie van intel­lec­tuele eigen­dom­srech­ten

September 2017

“Solid” Meeting (Blockchain)

December 2017

Love Money Fundraising 40K €

2018

Fondsenwerving en imple­men­ta­tie van alle stu­dies om eco-terminalprojecten en sup­ply chain management-software te vali­de­ren

December 2018

Fundraising 255K €

Januari 2019 tot juni 2019

Vaststellen van func­tio­nele spe­ci­fi­ca­ties voor de soft­ware met ITS Future (Socomec Group)

Juli 2019

Love Money Fundraising 170K €

Tijd 0

Fondsenwerving

20ste maand

Bouw van de eerste droge eco-terminal

23ste maand

Bouw van de tweede droge eco-terminal, ges­pe­cia­li­seerd in contai­ner­re­pa­ra­tie en appa­ra­tuur

24ste maand

Lancering van de mul­ti­mo­dale soft­ware ADMCS©

30ste maand

Bouw van de eerste dry-rail eco-terminal en inbe­dri­jf­stel­ling

36ste maand

Bouw van de eerste spe­ciale rail eco-terminal voor droge goe­de­ren

Heeft u vra­gen voor ons?
Een pro­ject om ons voor te leggen?
Wij zul­len u met belang­stel­ling en actief beantwoorden.

Menu