Nicolas SIORAK Adviseur - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Arnaud PHILIBERT Adviseur - Consultant en
projectdirecteur
Prof. Albert CAVALLI Adviseur - Europese Unie DeskundigenJean-Francois REGNAULD Adviseur - Lorente Family OfficePatrice GOEHL Ondernemer, HR-expert, partnerBarrister Charlene KAUFFMANN AdvocaatMichel HEPP Vice-voorzitter en partnerDavid GUITTON Strategy Partners, Groupe Impact,
Partner
Nicolas SARRUT President en oprichterNicolas SIORAK Advisor - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Arnaud PHILIBERT Advisor - Berater & ProjektleiterProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsJean-Francois REGNAULD Advisor - Lorente Family OfficePatrice GOEHL Unternehmer,
Personalsachverständiger,
Gesellschafter
Barrister Charlene KAUFFMANN RechtsanwältinMichel HEPP Vizepräsident und GesellschafterDavid GUITTON Strategiepartner, Impact Group,
Gesellschafter
Nicolas SARRUT Präsident und GründerNicolas SIORAK 公司顾问 - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Arnaud PHILIBERT 公司顾问 - 顾问&项目总监Prof. Albert CAVALLI 公司顾问 - 欧盟专家Jean-Francois REGNAULD 公司顾问 - Lorente Family OfficePatrice GOEHL 企业家,人力资源专家,合伙人Barrister Charlene KAUFFMANN 律师Michel HEPP 副董事长及合伙人David GUITTON 战略伙伴、影响力团队、合伙人Nicolas SARRUT 董事长和创始人Nicolas SIORAK Advisor - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Arnaud PHILIBERT Advisor - Consultant & Project directorProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsJean-Francois REGNAULD Advisor - Lorente Family OfficePatrice GOEHL Entrepreneur, HR expert, partnerBarrister Charlene KAUFFMANN LawyerMichel HEPP Vice-Chairman and PartnerDavid GUITTON Strategy Partners, Groupe Impact,
Partner
Nicolas SARRUT Président and FounderNicolas SIORAK Advisor - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Arnaud PHILIBERT Advisor - Consultant & Project directorProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsJean-Francois REGNAULD Advisor - Lorente Family OfficePatrice GOEHL Entrepreneur, expert RH, AssociéMaître Charlène KAUFFMANN AvocatMichel HEPP Vice-Président et associéDavid GUITTON Partenaires Stratégie, Groupe Impact,
Associé
Nicolas SARRUT Président et fondateur

Juridische informatie

Door www.admcs.eu te gebrui­ken, gaat u akkoord met de onders­taande bepa­lin­gen en voor­waar­den.

Publicatie

ADMCS
15 Jacobi-Netter Street, 67200 Straatsburg
Hoofdredacteur: Nicolas Sarrut
Telefoon: 06 83 16 86 27, Contactformulier

Ontwerp

Digitium
27 rue des Grandes Arcades, 67000 Straatsburg
RCS Strasbourg, SIREN 502 102 205
Telefoon: 03 88 16 29 01, www.digitium.fr

Hosting

o2switch
222-224 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
RCS Clermont-Ferrand, SIREN 510 909 807
Telefoon: 04 44 44 60 40

Intellectueel eigendom

Elk gebruik, repro­duc­tie, dis­tri­bu­tie, mar­ke­ting, wij­zi­ging van alle of een deel van deze site, zon­der de toes­tem­ming van de maker ervan, is ver­bo­den en kan lei­den tot gerech­te­lijke acties en pro­ce­dures zoals met name voor­zien door de code voor intel­lec­tuele eigen­dom en het bur­ger­lijk wet­boek.

Gegevensverzameling

In ove­reens­tem­ming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, infor­me­ren wij u hier­bij dat het ver­za­me­len van infor­ma­tie via de for­mu­lie­ren op deze site nood­za­ke­lijk is om uw aan­vraag te ver­wer­ken. Deze wor­den niet mede­ge­deeld aan der­den en wor­den niet gebruikt voor recla­me­doe­lein­den.

U hebt het recht op toe­gang, rec­ti­fi­ca­tie en ver­wi­j­de­ring van uw gege­vens via dit formulier.

Cookies

Wij infor­me­ren u hier­bij dat wan­neer u deze site bezoekt, er moge­lijk cookies in uw brow­ser wor­den geïns­tal­leerd. U kunt deze cookies uit­scha­ke­len via de ins­tel­lin­gen in uw brow­ser.

Menu