Vincent BRUNETTA Adviseur - Digital and IT expertArnaud PHILIBERT Adviseur - Consultant en
projectdirecteur
Prof. Albert CAVALLI Adviseur - Europese Unie DeskundigenNicolas SIORAK Adviseur - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Patrice GOEHL Ondernemer, HR-expert, partnerBarrister Charlene KAUFFMANN AdvocaatMichel HEPP Vice-voorzitter en partnerDavid GUITTON Strategy Partners, Groupe Impact,
Partner
Nicolas SARRUT President en oprichterVincent BRUNETTA Advisor - Digital and IT expertArnaud PHILIBERT Advisor - Berater & ProjektleiterProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsNicolas SIORAK Advisor - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Patrice GOEHL Unternehmer,
Personalsachverständiger,
Gesellschafter
Barrister Charlene KAUFFMANN RechtsanwältinMichel HEPP Vizepräsident und GesellschafterDavid GUITTON Strategiepartner, Impact Group,
Gesellschafter
Nicolas SARRUT Präsident und GründerVincent BRUNETTA 公司顾问 - Digital and IT expertArnaud PHILIBERT 公司顾问 - 顾问&项目总监Prof. Albert CAVALLI 公司顾问 - 欧盟专家Nicolas SIORAK 公司顾问 - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Patrice GOEHL 企业家,人力资源专家,合伙人Barrister Charlene KAUFFMANN 律师Michel HEPP 副董事长及合伙人David GUITTON 战略伙伴、影响力团队、合伙人Nicolas SARRUT 董事长和创始人Vincent BRUNETTA Advisor - Digital and IT expertArnaud PHILIBERT Advisor - Consultant & Project directorProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsNicolas SIORAK Advisor - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Patrice GOEHL Entrepreneur, HR expert, partnerBarrister Charlene KAUFFMANN LawyerMichel HEPP Vice-Chairman and PartnerDavid GUITTON Strategy Partners, Groupe Impact,
Partner
Nicolas SARRUT Président and FounderVincent BRUNETTA Advisor - Digital and IT expertArnaud PHILIBERT Advisor - Consultant & Project directorProf. Albert CAVALLI Advisor - European Union ExpertsNicolas SIORAK Advisor - Expert Reviewer IPCC,
Geneva Resilience Center project
Patrice GOEHL Entrepreneur, expert RH, AssociéMaître Charlène KAUFFMANN AvocatMichel HEPP Vice-Président et associéDavid GUITTON Partenaires Stratégie, Groupe Impact,
Associé
Nicolas SARRUT Président et fondateur

Juridische informatie

Door www.admcs.eu te gebrui­ken, gaat u akkoord met de onders­taande bepa­lin­gen en voor­waar­den.

Publicatie

ADMCS
15 Jacobi-Netter Street, 67200 Straatsburg
Hoofdredacteur: Nicolas Sarrut
Telefoon: 06 83 16 86 27, Contactformulier

Ontwerp

Digitium
27 rue des Grandes Arcades, 67000 Straatsburg
Site Web : digitium.fr

Hosting

o2switch
222-224 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Telefoon : 04 44 44 60 40

Intellectueel eigendom

Elk gebruik, repro­duc­tie, dis­tri­bu­tie, mar­ke­ting, wij­zi­ging van alle of een deel van deze site, zon­der de toes­tem­ming van de maker ervan, is ver­bo­den en kan lei­den tot gerech­te­lijke acties en pro­ce­dures zoals met name voor­zien door de code voor intel­lec­tuele eigen­dom en het bur­ger­lijk wet­boek.

Gegevensverzameling

In ove­reens­tem­ming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, infor­me­ren wij u hier­bij dat het ver­za­me­len van infor­ma­tie via de for­mu­lie­ren op deze site nood­za­ke­lijk is om uw aan­vraag te ver­wer­ken. Deze wor­den niet mede­ge­deeld aan der­den en wor­den niet gebruikt voor recla­me­doe­lein­den.

U hebt het recht op toe­gang, rec­ti­fi­ca­tie en ver­wi­j­de­ring van uw gege­vens via dit formulier.

Cookies

Wij infor­me­ren u hier­bij dat wan­neer u deze site bezoekt, er moge­lijk cookies in uw brow­ser wor­den geïns­tal­leerd. U kunt deze cookies uit­scha­ke­len via de ins­tel­lin­gen in uw brow­ser.

Menu